۸۵۰۰ نفر درشهرستان میانه بیکار هستند/ مشکل ۷۰درصدی واحدهای تولیدی