هیچ فیلمسازی را حذف فیزیکی نکردیم/ دلیل ایجاد خانه سینما