افزایش سرعت فایرفاکس با استفاده از HTTP Pipelining