زمزمه افزایش قیمت هم بازار را تکان نداد/ جزئیات قیمت ۲۷مدل خودرو