به زودي تمام پرداختي هاي باشگاه استقلال را منتشر مي کنم