حضور گردشگران اروپایی در گیلان تاکیدی بر وجود امنیت در کشور است