رضایتمندی با روش های پوپولیستی دوام ندارد/ ایجاد امید در مردم همیشه ماندگار است