بودجه‌های دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی کافی نیست