باید با تمام توان مراقب باشیم تا فریب دشمن فریبکار را نخوریم