تنها ۱۳ درصد از مردم کشور زکات محصولاتشان را پرداخت می‌کنند