اهالی روستای کوته کومه لوندویل منتظر شنیدن صدای پای آب