شش کارگر اخراجی لوله سازی خوزستان به کار بازگشتند/ پایان اعتصاب