مصر: درخواست عربستان برای آشتی قاهره با اخوان صحت ندارد