جراحی قلب باز نیاز بیمار را به پیوند قلب به حداقل رسانده است