از قهرمانان ورزشی سال ۱۳۹۳ شهرستان چادگان تجلیل خواهد شد