فرماندارجیرفت:جشنواره هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی تمدن هلیل رود است