صفوی: با خاک یکسان کردن حیفا و تل آویو فقط یک شعار نیست