درآمد پایدار برای حمایت از خانواده های زندانیان ایجاد می شود