توسعه کشت پاییزه چغندر قند برای عبور از مشکل کم آبی