انتخابات پیش رو صحنه آزمایش ماست/مبنای رقابت‌های سیاسی قانون باشد