تحریم اقتصادی در برابر همت خیرین مدرسه ساز زانو زد