تعهد کمک ۱۲۴ میلیارد ریالی خیران کتابخانه ساز مازندران