توليدات کشور بايد قدرت رقابت با محصولات دنيا را داشته باشند