احزاب به رسمیت شناخته شده حائز اهمیت هستند نه جریانات سیاسی/ آپارتاید حزبی!