برداشت 50 هزار تن جو از مزارع زیر کشت در استان سمنان