نیروگاه شهید منتظری برق دو استان را تامین می کند/ سوخت نیروگاه با گاز کامل