رقاصی مختلط در دانشگاه مازندران با حضور رئیس دانشگاه/فیلم