250 مبلغ استان همراه با کاروان های زیارتی به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شود