انجمن حقوق بشر بحرین، جلسات محاکمه شیخ سلمان را باطل دانست