دری: خانواده پاشایی کپی رایت ساخت فیلم را به من واگذار کردند