7 هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات معلمان تخصیص یافت