لزوم برنامه ريزي براي مقابله با اعتياد در آموزش و پرورش