بازی بزرگداشت تیم عادل فردوسی پور برای دو خبرنگار فقید تیم ملی را از بی زمینی در آورد!