غرفه صنایع دستی متری ۷۵ هزارتومان!/ اسکان هنرمندان پولی شد