توضیحات منصوریان درباره نشان داد عدد 4 به هواداران