تاثیر حضور رییس شورای المپیک آسیا در ایران از نگاه بهرام افشارزاده