رییس دفتر رییس جمهوری: شرایط داخلی و خارجی برای رونق اقتصادی فراهم است