۷ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تخصیص یافت