معوقات حقوقی کارگران فرش باستان ۵ ماهه شد/ادامه شرایط بحرانی