اعتماد عراق به آمریکایی ها عامل اصلی تصرف الرمادی بود/ عراق نباید به وعده های دروغ آمریکایی ها دل خوش