اعتماد به نفس سینماگران را گرفته اند/ صدای ناقوس مرگ می آید