زمزمه افزایش قیمت هم بازار را تکان نداد؛ جزئیات قیمت ۲۷مدل خودرو