مبانی‌ هستی شناسی حکمت صدرایی تعامل با فرهنگ را متحول می‌کند