فرماندار سیمرغ : فضاهای گردشگری بر روی رودخانه تلار ایجاد می شود