رحمانی‌فضلی: تغییر سرپرست جهرم بخاطر حوادث شیراز و فشار نمایندگان صحت ندارد /وزارت کشور تحت تاثیر ه