افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و پولی کشور نیازمند رونق تولید است