مدارک تحصیلی حوزه مطابق سنوات تبلیغی روحانیان ارائه می‌شود