زندگی آرام پیروان ادیان الهی در ایران الگوی منحصر به فردی است