کرمانشاه، میزبان هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور