اولویت بر واگذاری فعالیت های قرآنی به موسسات مردمی است